Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych jest Dariusz Skrzypek ( Administrator) ), ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota
 2. Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są:
 3. Towarzystwu Osteopatów Polskich, ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota;
 4. Versus Medicus Skrzypek, Ciechomski sp. j. ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota.
 5. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących na podstawie Rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym między Współadministratorami podziałem obowiązków, podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych jest Dariusz Skrzypek.
 6. Informacje identyfikujące osoby fizyczne (dane osobowe) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej również RODO) wyłącznie w celu organizacji „Konferencji Osteopatycznej”.
 7. Administrator dokonuje przetworzenia identyfikatorów wyłącznie w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz/lub numer NIP, nazwa firmy, adres niezbędny do wystawienia faktury.
 8. Administrator nie profiluje danych osobowych ani nie dokonuje ich automatycznego przetwarzania.
 9. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla celów organizacji „Konferencji Osteopatycznej”.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowej organizacji „Konferencji Osteopatycznej”, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 roku, a po jej zakończeniu tylko w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, archiwizacji, ale nie dłużej niż 50 lat od momentu powstania potrzeby przetwarzania danych po wykonaniu umowy.
 12. Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych, w tym prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe prawo można wykonać poprzez złożenie wniosku do Administratora.
 13. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane jest także uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.